Alminnelige abonnementsvilkår for Stordal Breiband AS, gjeldende fra 01.05.07.

1 GYLDIGHETSOMRÅDE. Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert av Stordal Breiband AS (heretter kalt SB) eller videredistributør.

2 KREDITTOPPLYSNINGER. SB forbeholder seg adgang til å innhente kredittopplysninger og foreta kredittvurdering av nye abonnenter samt til å avslå leveranse basert på slik vurdering. Abonnenten samtykker til innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med slik kredittvurdering.

3 ABONNEMENT. Kundens abonnement omfatter de tjenester som er spesifikt angitt i bestilling akseptert av SB.

4 FORUTSETNINGER FOR ABONNEMENT

4.1 Tekniske forutsetninger. SB Trådløst Internett stiller spesielle krav til dekning m.v. som må tilfredsstilles av Kunden gjennom hele abonnementstiden

4.2 Tilknytning til det trådløse nettet. SB sørger for fremføring av trådløs radiolink frem til et tilknytningspunkt på den installasjonsadresse som Kunden har oppgitt. SB gir retningslinjer for plassering av antenne. SB har intet ansvar for mangler ved tjenesten som følge av avvik fra SBs retningslinjer for plassering av antenne. SB er ikke forpliktet til å levere trådløst Internett der de topografiske forhold umuliggjør installasjon eller der senere endringer umuliggjør videreføring av abonnementet. I de tilfeller SB besørger montasje gjelder følgende; SB må sikres fri adkomst frem til tilknytningspunktet. I forbindelse med oppkoblingen skal SB ha adgang til å føre nødvendige installasjoner gjennom Kundens eiendom. SB skal på forhånd informere Kunden om hva som er nødvendig, og Kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres. Kunden får ingen godtgjøring for ulemper ved installasjoner som plasseres på Kundens eiendom til bruk for hans tilknytning. Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av kraft (220V) der dette er nødvendig.

4.3 Prioritet. Kapasitetskrevende trafikk, herunder fildelingstrafikk og P2P, vil bli gitt begrenset båndbredde og lavere prioritet enn ordinær Internett aksess og IP-telefoni.

4.4 Skade påført Kundens eiendom. Ved montering, installasjon og kabelføring plikter SB å ta tilbørlig hensyn til Kundens ønsker, eiendom og eiendeler for øvrig. SB plikter å erstatte skade utover det som er nødvendig for arbeidet, og som skyldes uaktsomhet fra SB sin side, dog innenfor rammene av de ansvarsbegrensninger som følger av pkt 13 i disse alminnelige vilkår og Kundeavtalen.

4.5 Eiendomsrett. Radioutstyret som leveres er SBs eiendom og skal demonteres og returneres SB innen 15 dager etter avsluttet abonnement. Omkostninger som påføres SB dersom utstyret må demonteres og hentes av SB etter 15 dager, dekkes i sin helhet av kunde.

5 BESTILLING AV ABONNEMENT. Abonnement skal bestilles skriftlig. Dersom en kunde tar i bruk et produkt eller en tjeneste fra SB uten at det er inngått noen uttrykkelig skriftlig avtale, anses vedkommende å ha akseptert disse alminnelige abonnementsvilkårene. Avtalen mellom SB og Kunden om levering av bredbåndstjenester ("Kundeavtalen") består av:

• Kundens skriftlige bestilling.• Eventuell skriftlig ordrebekreftelse og/eller velkomstbrev fra SB.Disse alminnelige vilkår.  Eventuelle tilleggsavtaler i skriftlig form. Kunden skal ved bestilling gi opplysning om navn, evt sin ansvarlige representant, fakturaadresse og installasjonsadresser, samt øvrige nødvendige opplysninger for å effektuere bestillingen i henhold til bestillingsskjema.

6 OVERDRAGELSER OG ENDRINGER.

6.1 Overdragelse fra kunden. Overdragelse av abonnement kan kun finne sted etter skriftlig godkjennelse av SB. Ved overdragelse påløper innmeldingsavgift som ved nytegning av abonnement. Ved dødsfall kan abonnementet vederlagsfritt overføres til husstandsmedlem av avdøde. Ved samlivsbrudd, separasjon og skilsmisse disponeres abonnementet av den ektefellen som er registrert som kunde. Abonnement kan vederlagsfritt overdras til ektefelle eller samboer når den registrerte Kunden enten har gitt skriftlig samtykke eller har fraflyttet husstanden og ektefellen/samboeren har disponert abonnementet i minst ett år.

6.2 Overdragelse internt i SB. SB står fritt til å overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet i forbindelse med omstruktureringer, salg av virksomhet eller lignende.

6.3 Endringer. Adresseendringer og andre endringer som er av betydning for abonnementsforholdet, må av Kunden snarest meldes til SB. Kunden kan belastes for eventuelle merkostnader som måtte følge av manglende varsel om endringer.

7 PRISER. Prisene for oppstart av tjenesten fremgår av gjeldende prisliste slik denne til enhver tid er fastsatt av SB og tilgjengeliggjort via Internettadressen www.stordalbreiband.no eller anna informasjonsside. SB skal varsle Kunden om prisendringer. Ved eventuelle økninger i prisene skal Kunden varsles skriftlig minst en måned før endringen trer i kraft. Prisene er dog faste for bindingsperioden.

8 KUNDENS BETALINGSANSVAR OG BETINGELSER. Registrert kunde hos SB er ansvarlig for betaling av de ytelser SB leverer i henhold til Kundeavtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at vedkommendes bruker muliggjort gjennom uaktsomhet fra SB sin side. SB sender faktura som gir oversikt over det leverte, det beløp som skal betales og fristen for betaling. Betaling skal skje over post- eller bankgiro, eller slik partene har avtalt. Mener Kunden at fakturagrunnlaget er uriktig, må Kunden klage til SB innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke har vært mulig, innen rimelig tid. Hvis ikke slik klage har funnet sted anses kravet som akseptert av Kunden. Kunden faktureres normalt forskuddsvis for tre måneder eller etter avtale. Faktura sendt Kunden skal ha en forfallstid på 14 dager fra fakturadato. Avvikende avtale om fakturaperiode og andre vilkår knyttet til faktura skal gjøres skriftlig. SB står fritt til å belaste Kunden for fakturagebyrer etter gjeldende prislister og forskrifter. Kunden har rett til å klage SBs avgjørelse inn for Brukerklagenemnda, Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo. Når Kunden klager til nemnda, skal det benyttes et eget klageskje-ma som er tilgjengelig på www.brukerklagenemnda.no. Slik klage må sendes innen fire uker etter at Kunden har fått svar på reklamasjonen fra SB.

9 TAUSHETSPLIKT. SB og de ansatte i SB plikter i henhold til ekomloven § 2-9 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av teletjenestene og innholdet i Kundens telekommunikasjon. Opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, politi eller andre offentlige myndigheter når SB er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

10 TILKNYTNING AV UTSTYR TIL TELENETTET. Utstyr som tilknyttes telenettet skal tilfredsstille de krav fastsatt av telemyndighetene slik disse gjelder til enhver tid. Kunden er ansvarlig for at utstyr som han, eller noen han svarer for, kopler til nettet, er typegodkjent i henhold til relevante tekniske standarder. Ved tvil plikter Kunden å avklare dette med SB.

11 TILKNYTNING TIL NETTET. SB sørger for fremføring av tilknytningslinje frem til tilknytningspunkt på installasjonsadressen. Dersom Kunden ønsker et annet tilknytningspunkt enn det som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig for SB, kan SB kreve at Kunden dekker merkostnadene. Montør må gis adkomst til tilknytningspunktet. Kunden får ikke kompensasjon for ulemper ved installasjon på Kundens eiendom til eget bruk. Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av kraft (220V) der dette er nødvendig. Kunden skal kun benytte autorisert personell som utfører service på hans utstyr og linjenett.

12 LEVERINGSTIDSPUNKT. Leveringstidspunktet er som fastsatt i velkomstbrev fra SB, men kan bli justert etter nærmere beskjed fra SB. Kunden vil i så fall bli kontaktet for nærmere å avtale tidspunkt. Alle leveringstidspunkter er med forbehold om hindringer som ligger utenfor SBs kontroll og som ikke var forutsatt da leverings-tidspunktet ble avtalt.

13 FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN.

13.1 Reklamasjon. Normalt meldes feil til SB. Før feil meldes, skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Melder Kunden forhold som; (i) skyldes feil i Kundens eget utstyr, eller; (ii) ligger utenfor SBs kontroll og Kunden burde ha forstått dette, kan SB kreve dekket omkostningene forbundet med feilsøking, herunder medgått tid, egne kostnader og eventuelle merkostnader påført SB av underleverandører. Kunden mister sin rett til å gjøre krav basert på en mangel gjeldende dersom han ikke gir SB melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, senest innen 4 uker.

13.2 Avhjelp. SB skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved teletjenestene, iverksette tiltak for å rette mangelen. Normal rettetid avhenger av feilårsak og de til enhver tid gjeldende retningslinjer og rutiner hos underleverandører. Feilretting skjer kun i ordinær arbeidstid og på ordinære virkedager med mindre annet er særskilt avtalt. Avvikende avtaler fra dette punktet må være inngått skriftlig og godkjent av ansvarshavende hos SB.

13.3 Erstatning. Overfor forbrukere er SB ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis SB godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor SBs kontroll, og som SB ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Overfor næringsdrivende er SB bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra SB sin side, for forhold utenfor SBs kontroll er SB ikke ansvarlig. Kundens erstatningskrav forutsetter under alle omstendigheter at SB er gitt anledning til å forsøke feilretting. SB er verken overfor forbrukere eller næringsdrivende ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra SB side. Som indirekte tap regnes blant annet a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd) b) tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn) c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemannfaller bort eller ikke blir oppfylt.

13.4 SB sitt samlede ansvar. Det samlede erstatningsansvar er oppad begrenset til den aktuelle tjenestens eller produktets fakturabeløp for foregående 3 måneders periode.

14 FEILRETTING. SB er ansvarlig for vedlikehold og feilretting på tilknytningslinjen fram til tilknytningspunkt. Kunden er selv ansvarlig for vedlikehold og feilretting på sitt interne nett, samt på utstyr tilknyttet nettet. Dersom Kunden ønsker at SB skal utføre vedlikehold og feilretting på slikt utstyr, må dette særskilt avtales. Dersom Kunden melder feil, og det viser seg at årsaken til feilen er i utstyr eller installasjoner levert av andre enn SB, kan SB kreve betaling fra Kunden for feilsøking/utrykking samt eventuelle utførte arbeider i henhold til den til en hver tid gjeldende prisliste.

14.1 Servicevindu. SB kan gjøre uvarslet service på eget utstyr innenfor tidsrammen 00:00 - 06:00 mandager (natt fra søndag til mandag). Brudd i tjenesten som følge av slikt servicearbeid medregnes ikke ved kalkulering av servicegrad/oppetid.

15 KUNDENS MISLIGHOLD.

15.1 Betalingsmislighold fra Kunden eller fakturamottaker. Ved betalingsmislighold vil SB sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr, og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Dersom fakturamottaker er en annen enn Kunden, har SB rett til å sende kravet direkte til Kunden. Nytt abonnement på tjenester som forutsetter kreditt, vil ikke bli levert før SBs utestående er betalt eller bortfalt.

15.2 Stenging ved betalingsmislighold. Ved betalingsmislighold kan SB stenge tjenesten uten ytterligere varsel. Kunden er selv ansvarlig for å varsle SB for å få gjenåpnet linjen igjen når utestående er oppgjort. Hvis Kunden har abonnement på flere tjenester, vil stenging normalt omfatte alle abonnementene og tjenester levert disse.

15.3 Stenging i andre tilfeller. SB kan, uavhengig av betalingsmislighold, stenge Kundens tilknytning til telenettet dersom Kunden: a) benytter utstyr som ikke er typegodkjent eller godkjent av SB b) ikke oppfyller krav om sikkerhetsstillelse fastsatt av SB i henhold til pkt. 8 c) opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester d) på annen måte grovt misbruker tjenestene, herunder benytter tjenestene til sjikane e) Benytter tjenesten til å formidle eller gjøre tilgjengelig innholdsom er i strid med Norsk Lov eller f) Videreselger/tilgjengeliggjør tjenesten for tredjepart uten at dette er avtalt med SB. Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet eller fremkomme med uttalelse. Dersom hensynet til sik-kerheten i nettet krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen. Dersom Kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan SB i særlige tilfeller sperre abonnementet for bestemte tjenester.

15.4 Gjenåpning. Dersom abonnementet er blitt stengt som følge av Kundens mislighold, vil SB gjenåpne abonnementet når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Størrelsen på gebyret fremgår den til en hver tid gjeldende prisliste.

15.5 Heving. SB kan ved vesentlig mislighold fra Kundens side heve avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning for tap som følge av misligholdet, herunder tapt fortjeneste i gjenværende oppsigelses- eller bindingstid. Som vesentlig mislighold regnes blant annet opptreden som skaper driftsforstyrrelser i SBs nettverk, betydelig betalingsmislighold eller annet mislighold som påfører SB urimelig ulempe.

16 OPPSIGELSE/BINDINGSTID. Abonnementet er uoppsigelig i abonnementsperioden / bindingstiden. Bindingstiden løper fra installasjonsdato og gjelder i 12 måneder såfremt annet ikke er fastsatt i Kundeavtalen. For forbrukere løper oppsigelsestiden etter bindingstidens utløp til utløp av påfølgende måned. For bedriftskunder er oppsigelsestiden 3 kalendermåneder fra utløp av den måned oppsigelsen fremsettes. Tilleggstjenester i tilknytning til abonnementet kan sies opp etter de samme frister eller etter særskilte bestemmelser for den aktuelle tjenesten dersom dette er skriftlig avtalt. SB kan under alle omstendigheter si opp abonnementet med en måneders varsel dersom vedkommende tjeneste legges ned på generelt grunn lag. Dersom en bestilling blir annullert av Kunden før sambandet blir satt i drift, har SB rett til vederlag for medgått tid og materiell samt kostnader fra underleverandører.

16.1 Retur av IP adresser m.m. Eventuelle faste og/eller dynamisk tildelte IP adresser og andre ressurser returneres til SB ved oppsigelse eller avslutning av kundeforholdet. Dette gjelder også eventuelt utplassert endeutstyr eller annet kundeutplassert utstyr.

17 EKSTRAORDINÆRE BRUKSRESTRIKSJONER. I nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikker-het eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigsliknende tilstander, omfattende streik eller lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har SB rett til å gjennomføre følgende tiltak som begrenser bruken av teletjenestene: a) avbrudd i tjenesten; b) begrensning av tjenestefasiliteter; og c) avskjæring av adgang til teletjenestene for nye kunder. SB har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i telenettet som anses som nødvendige av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. SB er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. SB vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og gjøre sitt ytterste for å redusere ulempen for den enkelte kunde.

18 ENDRINGER I VILKÅRENE. SB forbeholder seg rett til å endre vilkårene. Endringer i vilkårene skal varsles minst en måned før endringene trer i kraft. Dersom Kunden ikke vil akseptere de varslede endringer må Kunden gi skriftlig varsel innen endringene trer i kraft, og Kundens abonnement vil da løpe ut gjenværende oppsigelses- eller bindingstid på de vilkår som gjaldt før endringen trådte i kraft.

19 TVISTER. Tvister mellom Kunden og SB skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, med Sunnmøre tingrett som avtalt verneting.